Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Đột phá thể chế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13; Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019

Ngày cập nhật: 22/03/2021 | Lượt nghe: 1070