60 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HCM - NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN