Hội thảo khoa học về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 12/04/2024 08:20 (Lượt xem: 959)
Chiều 11-4, tại trụ sở Tỉnh ủy Thái Nguyên diễn ra Hội thảo khoa học "Công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước - Thực trạng và giải pháp". Lãnh đạo Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương, Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, (Ban Tổ chức Trung ương) và đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên, đồng chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của đại biểu lãnh đạo các cơ quan thuộc các bộ, ban, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo ban tổ chức của 28 tỉnh, thành khu vực miền Bắc. Báo cáo đề dẫn cùng 7 tham luận trình bày tại Hội thảo đã tổng kết thành tựu, đánh giá hạn chế chủ yếu trong công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng của các ban, cơ quan đảng Trung ương qua 40 năm đổi mới; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn.

Từ kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương, các đại biểu cũng thảo luận về việc hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế - xã hội. Đây là cơ sở quan trọng để tổng kết những thành tựu, hạn chế trong công tác tham mưu trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; xác định những vấn đề đặt ra, những yêu cầu đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng thời đề xuất hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tiếp theo, góp phần xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

https://baothainguyen.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/202404/hoi-thao-khoa-hoc-ve-cong-tac-to-chuc-xay-dung-dang-58420ac/
Các tin khác: