Bạn đang nghe: Bối cảnh lịch sử; âm mưu của thực dân Pháp và sự chỉ đạo chiến lược của ta; Âm mưu và kế hoạch của thực dân Pháp

Ngày cập nhật: 10/04/2024 | Lượt nghe: 389