Bạn đang nghe: Thái Nguyên ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Ngày cập nhật: 29/01/2024 | Lượt nghe: 427