Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Cập nhật ngày: 09/07/2024 03:15 (Lượt xem: 958)
Ngày 9-7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới 15.644 điểm cầu các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các điểm cầu cấp xã, với hơn 1,28 triệu đảng viên tham dự.

Đồng chí Lương Cường phát biểu tại hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy...

Tại Thái Nguyên, Hội nghị được kết nối đến 217 điểm cầu trên toàn tỉnh. Tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Thái Nguyên; các cơ quan báo chí của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”. Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144. Đây là bước cụ thể hóa Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh".

Quy định 144 cũng nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định số 144 là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Các đồng chí Ban Thường vụ dự tại hội nghị

Tiếp đó, các đại biểu nghe đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35. Chỉ thị số 35 định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển. Công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó"; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đối với Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Quy định, nắm chắc, hiểu sâu Quy định số 144. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa” theo chuẩn mực đạo đức cách mạng. Đồng thời, yêu cầu cả hệ thống chính trị cần đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, để nhân dân nhận thức rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, toàn diện; tích cực tham gia giám sát việc cán bộ, đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng; đấu tranh loại bỏ các quan điểm, hành vi trái đạo đức cách mạng...

Các đại biểu sở, ngành dự tại hội nghị

Đối với Chỉ thị số 35, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu từng địa phương, cơ quan, đơn vị các cấp cần tổ chức tốt việc quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương và của cấp ủy cấp trên trực tiếp, bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng và đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội; tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp mình và cấp trên. Đối với công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng, đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định. Quá trình thực hiện phải làm đúng nguyên tắc, đúng quy trình, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác lựa chọn, giới thiệu và bầu cử cấp ủy các cấp. Bên cạnh đó, phải lựa chọn đúng người, trúng người trên cơ sở tiêu chuẩn và điều kiện.

Người được giới thiệu ứng cử vào cấp ủy khóa mới phải là những người bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức, lối sống gương mẫu, trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Không để lọt những cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào cấp ủy, đặc biệt là các cương vị chủ trì, chủ chốt ở các cấp. Song song với việc lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu phải lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn kết chặt chẽ với việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

https://www.baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202407/trien-khai-nghiem-tuc-hieu-qua-quy-dinh-so-144-va-chi-thi-so-35-cua-bo-chinh-tri-43412b1/
Các tin khác: