Họp thông qua phương án đảm bảo thi công tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 07/12/2022 | Lượt xem : 388