Thêm 1 hộ gia đình nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện hạng mục Nâng cấp...
Ngày cập nhật : 23/02/2023 | Lượt xem : 446